Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ze všech právních odvětví. Nejčastěji se však naše činnost týká oblastí:

a) práva občanského – zde patří zejména agenda spotřebitelských smluv, např. uzavíraných na internetu nebo i v obchodě, problematika vlastnického práva, odpovědnosti za škodu, dědictví, ať už ze zákona nebo ze závěti a celá oblast závazkového práva, tedy veškeré smlouvy podléhající režimu občanského zákoníku, jako smlouva kupní na věci movité i nemovité, smlouva o dílo, smlouva darovací, smlouvy o zápůjčce, nájmu bytu i nebytových prostor a mnoho dalších. Patří zde také agenda práva rodinného, tedy zejména úprava rodičovské odpovědnosti, rozvody, úprava styku s dítětem, svěření do péče, výživné a podobně. Samozřejmě zde spadá také problematika vymáhání „soukromých“ pohledávek.

b) práva obchodních korporací – sem spadá zejména agenda obchodních korporací, jako je vznik, změna a zánik obchodních korporací, veškeré další změny v obchodních korporacích jako jsou změny personální, změny sídla, společenské smlouvy, základního jmění, ale také opět sepis obchodních smluv a vymáhání pohledávek z těchto smluv vzniklých.

c) práva trestního – provedeme obhajobu klientů v maximálním rozsahu dle trestních předpisů od přestupků, přes méně závažné trestné činy, jako je např. krádež, po nejzávažnější trestné činy hospodářského i násilného charakteru.

d) práva správního – zde zastupujeme klienty při rozmanitých úkonech před orgány státní správy, jako například uložení pokut Českou obchodní inspekcí, Inspektoráty práce, jednání s magistráty či obecními nebo krajskými úřady.

e) dalších oblastí – poskytujeme dále služby z oblasti realit, tedy veškeré převody nemovitostí, mezinárodního práva, kdy zastupujeme klienty před Mezinárodním soudem pro lidská práva, ústavního práva, kdy sepisujeme rozličné ústavní stížnosti proti rozhodnutím soudů České republiky, poskytujeme služby společenstvím vlastníků či bytovým družstvům a pochopitelně zajišťujeme advokátní úschovu finančních prostředků na zvláštních a pro tento účel speciálně zřízených pojištěných účtech.

Naše advokátní kancelář je, v souladu s platnou legislativou, pojištěna pro případ profesní odpovědnosti za škodu.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz